Naše služby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque orci purus, sodales in est quis, blandit sollicitudin est. Nam ornare ipsum ac accumsan auctor.

Ochrana před vibracemi a strukturálním hlukem

Moderní budovy jsou stále složitější a moderní materiály zajišťují možnosti stavět stále tenčí, vyšší, pevnější konstrukce. Tyto konstrukce kromě mnoha pozitiv bohužel přináší i některá negativa. A jedním z nich je i vyšší náchylnost k rezonanci celé konstrukce. Se všemi těmito jevy je nutné počítat již v prvních fázích projektování (ideálně již před dokončením dokumentace pro územní rozhodnutí).

Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce výstavby. I jednoduché konzultace s odborníky na akustické jevy způsobené vibracemi v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

Primárním jevem, způsobujícím nadměrný hluk v budově, je technická seismicita.

Technická seismicita je seismicita způsobená nepřírodními zdroji vibrací a strukturálního hluku. Jedním z těchto zdrojů je kolejová doprava. Každý zdroj vibrací nebo hluku šířeného vzduchem je i zdrojem hluku strukturálního. Tento hluk se pak šíří podložím v podobě mechanického vlnění, a způsobuje rušivé akustické jevy uvnitř přilehlých objektů.

Mechanické vibrace a tímto také vznikající druhotný sekundárně vyzářený hluk jsou při dlouhodobé expozici pro člověka škodlivé, nebo velmi nepříjemné, a snižují celkovou výkonnost práce.

V případě, že chráněné prostory v budově nebo její části nesplňují požadavky zadané příslušnou legislativou nebo požadavky zadavatele, je nutné, aby byl objekt nebo jeho část chráněn vrstvou vibroizolace – samotný projekt vibroizolace je nutné konzultovat s odborníkem, jenž vypočtené hodnoty a požadavky deklaruje.

Aby se takovým negativním vlivům v budovách mohlo předejít, nabízíme účinné řešení pro pružné uložení budov nebo jejich částí. Toto řešení počítá s minimálním zásahem do stavebního projektu. Materiály, které nabízíme, vykazují maximální hodnoty útlumu při minimálních tloušťkách, což z nich vytváří nepřekonatelná řešení při navrhování a realizaci opatření proti vibracím a strukturálnímu hluku.

Projekt ochrany objektu nebo jeho částí před vibracemi a strukturálním hlukem je prováděn vždy individuálně dle požadavků stavby (zákazníka). Ať už se jedná o ochranu objektu před vibracemi a strukturálním hlukem od kolejové dopravy, technologických zařízení, nebo výrobních závodů, vždy je třeba dbát na kvalitní materiály s maximální účinností v co nejmenší tloušťce.

 

      

Schématický příklad různých variant ochrany budovy před vibracemi a strukturálním hlukem

 

O SYLOMERu a SYLODYNu

 
Pokládka SYLOMERu v budově Českého Rozhlasu Praha

Akustický materiál SYLOMER je vyroben na bázi polyetherurethanu (PUR), je vhodný pro snížení vibrací a otřesů, kdy zaručuje maximální účinnost vibroizolační ochrany při minimální potřebné tloušťce (vč. minimální vlastní frekvence). Životnost materiálu přes 100 let, jeho vysoká odolnost proti vnějším vlivům z něj dělá bezkonkurenční řešení vibroizolační ochrany budov.

Akustický materiál SYLOMER a SYLODYN vyrábí rakouská společnost Getzner Werkstoffe GmbH, jejímž jsme výhradním smluvním partnerem v České republice.

 

Použití SYLOMERu a SYLODYNu

SYLOMER lze využít jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy technologických zařízení, ale i do základů celých budov nebo jejich částí.

  

Jednotlivé typy SYLOMERu

 
Plošné uložení SYLOMERu

Příslušný typ SYLOMERu, který je možné v konkrétním případě využít, se volí na základě stálého statického zatížení a také na základě vlastního kmitočtu zdroje hluku.

Přesný typ a tloušťka materiálu je volena individuálně dle potřeb daného projektu. Na každý konkrétní případ vám ochotně vypracujeme a spočítáme, jaký typ SYLOMERu je v daném případě nejvhodnější použít. Doporučíme i jeho množství a umístění tak, aby vlastnosti tohoto materiálu byly vždy využity co nejúčinněji.

Jednotlivé typy SYLOMERu jsou barevně rozlišeny, proto nemohou být zaměněny. Barevné rozlišení pak rovněž usnadňuje jejich identifikaci na místě použití.

 

  

Materiál SYLOMER dodáváme ve dvou základních tloušťkách vždy s ohledem na použití v konkrétním případě, a to 12,5mm a 25mm. Jakákoliv jiná tloušťka materiálu je možná po předchozí konzultaci.

Maximálně dovolené statické zatížení SYLOMERu a SYLODYNu

Maximálně dovolené statické zatížení se pohybuje v rozmezí až do 6 MPa a je závislé na typu materiálu. Krátkodobé vyšší hodnoty zatížení (až do hodnoty 1,5násobně vyšší) než maximálně dovolené nevedou k jakémukoliv porušení funkcí SYLOMERu.

Montáž SYLOMERu a SYLODYNu

 

Montáž SYLOMERu je zcela jednoduchá. Materiál se položí na připravený hladký a rovinný povrch základu dle požadovaného projektu. Povrch vždy musí být suchý a spoje SYLOMERu musí být přelepeny páskou. Doporučujeme použít krycí fólii jako další ochranu proti vzniku akustických mostů a rovněž jako ochranu SYLOMERu při montáži. Při návrhu ocelové výztuže musí být provedeny takové úpravy, aby pod jednotlivými spojkami nebylo zatížení (t/m2) vyšší než maximálně povolené. Například nabetonování min. 30 mm vrstvy betonu nebo položení roznášecí desky (např. ocelové) před prováděním ocelové výztuže.

 

 

Montáž SYLOMERu  - Roztoky u Prahy

 

 V případě zájmu o materiál SYLOMER je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy k jednotlivým typům námi nabízených materiálů:

VYBRANÉ REFERENCE

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace za použití našich materiálů.

 

Přečíst celý článek

Materiály a řešení pro stavební akustiku

Moderní budovy jsou stále složitější a moderní materiály zajišťují možnosti stavět stále tenčí, vyšší, pevnější konstrukce. Avšak vlivem vysoké urbanizace a větších nároků uživatelů budov i technických požadavků na budovy dochází ke zvyšování nároků na akustické vlastnosti stavebních materiálů s ohledem na co nejnižší tloušťku konstrukcí a největší efektivitu z hlediska všech různých fyzikálních aspektů. Se všemi těmito aspekty je nutné počítat již v prvních fázích projektování (ideálně již před dokončením dokumentace pro stavební povolení).

Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce výstavby. I jednoduché konzultace s odborníky na akustiku v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

 

 

PRUŽNÁ ULOŽENÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST

 

 
Příklady řešení pružně uloženého schodiště a podesty pomocí materiálu Sylomer
 
Akustický materiál SYLOMER je vyroben na bázi polyetherurethanu (PUR), je vhodný pro snížení strukturálního a kročejového hluku, kdy zaručuje maximální účinnost akustického opatření při minimální potřebné tloušťce (vč. minimální vlastní frekvence). Životnost materiálu přes 100 let, jeho vysoká odolnost proti vnějším vlivům z něj dělá bezkonkurenční řešení akustické ochrany konstrukcí.
 
Typy Sylomeru typu SB10, speciálně vyvinutého pro pružné uložení prefa železobetonových schodišť
 

Akustický materiál SYLOMER vyrábí rakouská společnost Getzner Werkstoffe GmbH, jejímž jsme výhradním smluvním partnerem v České republice.

 

PRUŽNÁ ULOŽENÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHET

V bytových i jiných objektech je nutné,a by byly výtahové šachty dostatečně odděleny od okolních konstrukcí. Nejjednodušším a nejúčinnějším způsobem, jak toho docílit, je pomocí pružného uložení typu box-in-box za použití materiálu Sylomer. Typ Sylomeru je pak individuálně volen na základě stálého statického zatížení od výtahové šachty a technologie výtahu.

Příklad instalace svislé izolace Sylomer ve výtahové šachtě

PRUŽNÁ ULOŽENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A DALŠÍCH ZDROJŮ CHVĚNÍ

V moderních budovách se vyskytuje mnoho různých zdrojů hluku a chvění, kteér je nutné oddělit od okolních konstrukcí tak, aby nevznikaly rušivé akustické jevy v okolních akusticky chráněných prostorech. Jedná se např. o tepelná čerpadla, vířivky, ventilátory, apod. Všechny tyto zdroje bez pečlivého posouzení pružného uložení a účinného odhlučnění mohou způsobovat jevy, které se po instalaci zařízenídodatečně velmi složitě napravují.

Proto je důležité, aby vždy ve fázi projektu bylo odhlučnění zdroje hluku pozouzeno a navrženo akustikem.


Plošné uložení základu pomocí materiálu SYLOMER

 

PRUŽNÉ AKUSTICKÉ ZÁVĚSY PRO PODHLEDOVÉ SYSTÉMY

 

Z mnoha důvodů se může stát, že navržená konstrukce nevyhovuje požadavkům na vzduchovou/kročejovou neprůzvučnost a je třeba, aby byly její akustické vlastnosti výrazně zlepšeny. Pro tyto účely je možné využít pružných akustických závěsů, které při vhodném navržení mohou výrazně zlepšit vzduchovou a případně i kročejovou neprůzvučnost. Míra zlepšení neprůzvučnosti pak vždy závisí na vlastnostech pružného materiálu (nebo pružiny) používaného jako tlumicí vložky v pružině, a zatížení na daný elastický prvek.

Pomocí našich akustických závěsů Akustik1 nebo pružinových závěsů typu Isotop MSN/Z je možné dosáhnout maximálního zlepšení neprůzvučnosti při takřka nulovém zvýšení zatížení nosné vodorovné konstrukce od podhledů.

Příklad pružného zavěšení podhledu pomocí pružných elementů Akustik1

 

 

V případě zájmu o pomoc při návrhu akustického řešení nebo o konkrétní materiály je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy a příslušné brožury

VYBRANÉ REFERENCE

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace za použití našich materiálů.

Přečíst celý článek

Prostorová akustika

Nové konstrukce moderních budov vyžadují také moderní přístup k řešení interiéru a vnitřního prostřžedí staveb i co se týče prostorové akustiky. Moderní budovy a přístup k jejich navrhování musí počítat se všemi aspekty výstavby, a jedním z nich je i řešení prostorové akustiky a zvukově pohltivých materiálů tam, kde je vhodné je používat. (ideálně již před dokončením dokumentace pro územní rozhodnutí).

Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce výstavby. I jednoduché konzultace s odborníky na akustiku v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

 

Příklad akusticky pohltivého podhledu plnícího zároveň funkci umělého osvětlení

 

Dodáváme veškeré materiály pro úpravu akustiky prostoru, které ale zároveň plní nejen akustickou a estetickou funkci, ale mohou variabilně plnit i jiné další funkce.

 

STOTTROP TEXTIL

Požadavky na estetičnost, lehkost, variabilitu a zároveň funkčnost a odolnost materiálů používaných ve stavebnictví pro úpravu akustiky staveb jsou mnohdy velmi vysoké. Většinu z vysokých nároků na funkčnost i odolnost použitého materiálu se dají jednoduše splnit pomocí materiálů Stottrop-Textil.

Jedná se o skelné, případně polyesterové tkaniny, které mají velmi široká využití vzhledem ke svým specifickým vlastnostem:

 • Výhodná třída reakce na oheň (A2-s1,d0 příp. B-s1,d0, dle EN 13501-1)

 • Vysoký činitel zvukové pohltivosti látky (αw = až 0,5) 

 • Vysoká mechanická odolnost

 • Průsvitnost materiálu (možnost vytvoření jednotného akustického podhledu, zároveň s funkcí osvětlení)

 • Ochrana proti UV záření

 • Odolnost materiálu proti vodě

 • Odolnost proti povětrnostním vlivům

 • Vysoká chemická odolnost

Příklad využití v bazénových halách

Možnosti využití materiálu

 • Lehké zástěny a dělicí konstrukce

 • Akusticky pohltivé plachty

 • Akustické podhledy (např. sportovní a bazénové haly, velkoplošné kanceláře, výrobní haly,...)

 • Divadelní scény

 • Výstavní prostory

 • Muzea

 • Zastřešení hal a sportovišť

 

Příklad reference - zastřešení sportovního stadionu - Fotbalový stadion Mnichov, Německo

 

 

 

 V případě zájmu o materiál STOTTROP je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy a brožury k daným materiálům

 

REFERENCE

Zde si můžete prostudovat reference materiálů pro prostorovou akustiku

Přečíst celý článek

Máte zájem o naše služby?

+